Parparaos HaDaf
Yevamos 57b - ביאור נפלא ויסודי מהגרנ"ט