Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 17

Rabbi Shloime Schwartzberg