Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 19

Rabbi Shloime Schwartzberg