Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 23

Rabbi Shloime Schwartzberg