Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 26

Rabbi Shloime Schwartzberg