Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 27

Rabbi Shloime Schwartzberg