Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 29

Rabbi Shloime Schwartzberg