Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 30

Rabbi Shloime Schwartzberg