Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 34

Rabbi Shloime Schwartzberg