Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 37

Rabbi Shloime Schwartzberg