Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 38

Rabbi Shloime Schwartzberg