Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 39

Rabbi Shloime Schwartzberg