Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 40

Rabbi Shloime Schwartzberg