Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 41

Rabbi Shloime Schwartzberg