Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 42

Rabbi Shloime Schwartzberg