Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 10

Rabbi Shloime Schwartzberg