Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 11

Rabbi Shloime Schwartzberg