Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 12

Rabbi Shloime Schwartzberg