Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 13

Rabbi Shloime Schwartzberg