Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 14

Rabbi Shloime Schwartzberg