Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 15

Rabbi Shloime Schwartzberg