Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 16

Rabbi Shloime Schwartzberg