Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 17

Rabbi Shloime Schwartzberg