Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 18

Rabbi Shloime Schwartzberg