Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 19

Rabbi Shloime Schwartzberg