Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 20

Rabbi Shloime Schwartzberg