Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 21

Rabbi Shloime Schwartzberg