Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 22

Rabbi Shloime Schwartzberg