Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 23

Rabbi Shloime Schwartzberg