Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 25

Rabbi Shloime Schwartzberg