Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 26

Rabbi Shloime Schwartzberg