Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 27

Rabbi Shloime Schwartzberg