Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 28

Rabbi Shloime Schwartzberg