Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 29

Rabbi Shloime Schwartzberg