Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 30

Rabbi Shloime Schwartzberg