Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 31

Rabbi Shloime Schwartzberg