Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 32

Rabbi Shloime Schwartzberg