Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 33

Rabbi Shloime Schwartzberg