Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 35

Rabbi Shloime Schwartzberg