Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 36

Rabbi Shloime Schwartzberg