Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 37

Rabbi Shloime Schwartzberg