Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 38

Rabbi Shloime Schwartzberg