Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Bava Kama 39

Rabbi Shloime Schwartzberg