Talmudic Methodology
"Techilato b’peshiya ve-sofo b’onnes"