Daf Hachaim Daf Yomi
Daf Hachaim Shiur for Kidushin 36

Rabbi Shloime Schwartzberg